Zásady ochrany osobních údajů

 

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich údajů?

Za zpracování údajů odpovídá odpovědná osoba:

Veronika Kletenská, Dubeckého 743/2, 107 00 Praha 10; identifikační číslo: 88154602 , zapsaná v živnostenském rejstříku pro Prahu 15, email: veronika@bebis.cz.

 

 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.

 Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

 • jméno/příjmení
 • adresa trvalého bydliště, město, PSČ/ korespondenční adresa
 • emailová adresa
 • telefonní číslo 
 • heslo pro komunikaci
 • způsob úhrady, bankovní spojení
 • další informace týkající se Vaší identifikace
 • informace poskytnuté prostřednictvím webových stránek www.bebis.cz (cookies apod.)

Tento seznam není vyčerpávající a může být aktualizován.

 

K čemu nám slouží získané informace ?

 • Abychom Vám mohli dodat požadované zboží a služby
 • Zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace našeho zboží a služeb prostřednictvím webových stránek pro Vás 
 • Zajištění plnění smlouvy 
 • Interní vedení záznamů
 • Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli
 • Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu
 • Zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)
 • Oznámení o změnách našich služeb

 

Co nás opravňuje ke zpracování údajů?

Máme následující oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů:

UZAVŘENÍ SMLOUVY
Právním základem pro shromažďování a zpracování osobních údajů zainteresovaného je uzavření kupní smlouvy. Za tímto účelem je zainteresovaný povinen poskytnout údaje potřebné k jejímu uzavření. Pokud nám tyto údaje neposkytne, nebude možné nákup provést.

PRÁVNÍ POVINNOSTI
Spravování a vystavování prodejní faktury se zakládá na naší zákonné odpovědnosti ve vztahu k zákazníkům.

SOUHLAS
V rámci věrnostního programu a na základě Vašeho souhlasu získáváme Vaše osobní údaje přímo od  Vás a Vaše reakce na marketingovou komunikaci.  Výsledky této analýzy nám umožní nabízet Vám produkty, které jsou pro Vás zajímavé. K tomuto účelu využíváme softwarové nástroje a odpovídající technologie (automatizované zpracování).

V případě, získáme-li Váš předchozí souhlas, Vás budeme Vás kontaktovat elektronickou cestou (e-mailem) nebo telefonicky ohledně informací, které jste si vyžádali a ohledně informací s podobným předmětem, který byl uveden ve Vašem požadavku nebo byl předmětem Vašeho předchozího nákupu u nás. Vždy Vám umožníme se z odběru marketingových zpráv odhlásit.

 

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Vaše údaje budeme spravovat po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpracování. Doba správy dat se může lišit pro různé účely zpracování.  Zpracování a uchování Vašich dat v rámci věrnostního programu je činěno po dobu trvání Vašeho členství ve věrnostním programu, které zaniká dle podmínek věrnostního programu, nejpozději uplynutím doby 10 let ode dne učinění posledního evidovaného nákupu v rámci věrnostního programu. 

  

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

 

Komu můžeme poskytnout Vaše údaje?

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout veřejné správě, pokud to vyžadují předpisy daňové, pracovní, nebo jakékoli jiné související. Vaše údaje dále můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, poskytovatelé IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost, jako zpracovatel osobních údajů se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu, (toto není konečný seznam). Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů. Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo státy Evropské unie.

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:  Právu přístupu ke svým osobním údajům; Právu na opravu osobních údajů; Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“); Právu na omezení zpracování osobních údajů; Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka; Právu na přenositelnost údajů; Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat; Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na osobniudaje@bebis.cz nebo písmeně na adrese Veronika Kletenská, Dubeckého 743/2, 107 00 Praha 10, Dubeč. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.